Θέματα συνεδρίασης Περιφερειακού συμβουλίου

http://radiosamos.gr/sites/default/files/2021-11/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF.jpg

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 24 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 & του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α΄169) και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.03.2021 (ΦΕΚ Β΄ 996) ΚΥΑ, καθώς και τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ. 16259/16-08-2021, αριθ. 16812/30.08.2021 59η ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη σας από την προηγούμενη συνεδρίαση του Σώματος  και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://www.epresence.gov.gr), όπως προβλέπεται από την αρ. πρωτ. 69471/24-09-2021 , αρ.  642 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

 

ΘΕΜΑ1ο:ΈΓΚΡΙΣΗ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ 2021

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Καλατζής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού Π.Ε. Λέσβου

 

ΘΕΜΑ2ο: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ  ΟΔΙΚΏΝ  ΤΜΗΜΆΤΩΝ : Α)  ́ΠΑΡΆΚΑΜΨΗ  ΚΑΡΔΑΜΎΛΩΝ ́ ́ , Β) ΠΑΡΆΚΑΜΨΗ ΚΑΡΥΏΝ ́ ́,  ΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΆ

Εισηγητής:  κ. Χρήστος Καρτάλης, Αν.Προϊστάμενος της ΔΤΕ Π.Ε. Χίου

 

ΘΕΜΑ3ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΌ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΌ ΜΕ ΤΟ «ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ Ο.Ε.», ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΉ ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ ΘΆΛΕΙΑΣ ΑΝΔΡΈΟΥ 

Εισηγητής:  κ. Πανάγος Κουφέλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου

 

ΘΕΜΑ4Ο : ΈΚΔΟΣΗ ΨΗΦΊΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΌ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ ΣΤΟΥΣ ΚΌΛΠΟΥΣ ΚΑΛΛΟΝΉΣ ΚΑΙ ΓΈΡΑΣ

Εισηγητής: κ.Πανάγος Κουφέλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου & κ. Μιχαήλ Πασπάτης, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 

ΘΕΜΑ5ο:  ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΠΡΟΒΟΛΉΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2022

Εισηγητές:  κ. Νικόλαος Νύκτας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Κοινωνικής Μέριμνας & κα Αγγελική Πολυτάκη , Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τουρισμού της Π.Β.Αιγαίου

ΘΕΜΑ 6ο : ΟΡΙΣΜΌΣ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΌ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ", ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 37 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΊ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 58/2021 ΑΠΌΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΠΒΑ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΌΣ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΆΒΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΎΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΝΌΜΙΜΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΦΟΥΝ ΌΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΊΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Χριστόφας, Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας & Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ 7ο : ΑΝΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ «ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης,  Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


 

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                 

1.ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

                                                                                                       

Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αιγαίου.

2.κ. Απόστολο Αλατζά

Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου.

3.Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

4.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.

5.Δήμους Βορείου Αιγαίου.

6.Μ.Μ.Ε.                                                                                         

                                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο

                                                                                                            Εντολή Προέδρου

                                                                                                            

 

Ειρήνη Αρμενάκα

Δημοσίευση
Παρ, 19/11/2021